با آقای برادر انیمیشن هتل ترانسیلوانیا را دیدم . انیمیشنی که به نظرم فقط مناسب سن پایین تر هاست . اگر زیر 15 سال باشید احتمال زیاد از ان خوشتان بیاید هرچه سن بیننده بالاتر باشد به نظرم کمتر به دلش میشیند .
روی هم رفته برای گذران اوقاتمان بد نبود ولی جزو لیست پیشنهادی هایم نیست .